Theo bạn họ Đặng Việt Nam có từ thời kỳ nào?
Thời Các Vua Hùng
58.6%
139 Phiếu
Nhà Ngô(939 - 965)
13.9%
33 Phiếu
Nhà Đinh (968 - 979)
3.8%
9 Phiếu
Nhà Tiền Lê (980 - 1009
3.0%
7 Phiếu
Nhà Lý (1010 - 1225)
5.9%
14 Phiếu
Nhà Trần (1225 - 1400)
6.3%
15 Phiếu
Nhà Hồ (1400 - 1407)
8.4%
20 Phiếu
Tổng cộng : 237 Phiếu